Ravi Shankar
7 April 1920
Varanasi, Uttar Pradesh, India